STADGAR

Stadgar för uppfinnareföreningen Svenska Uppfinnareföreningen HELSINGBORG (motsvarar Svenska Uppfinnareföreningen's normalstadga för lokala föreningar)
​Föreningens registreringsnummer: 843003-2899 

§ 1. Verksamhet

Lokalföreningen skall målmedvetet, på hemorten, arbeta för att samla och sprida kunskap om uppfinnandets betingelser att samla en kompetent uppfinnarkår för uppfinnandets utveckling och nyttiggörande i näringsliv och samhället i övrigt att utgöra ett forum för idéutbyte och samverkan att öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturmedel och ekonomisk faktor att utveckla samverkan mellan uppfinnande, utbildning, forskning och näringsliv att främja ungdomars engagemang i uppfinnande och teknisk utveckling Föreningen skall arbeta ideellt och allmännyttigt och vara partipolitiskt obunden.

§ 2. Tillhörighet

Lokalföreningen skall verka för att dess medlemmar också är medlemmar i SUF. Om lokalföreningen av SUFs styrelse medgivits rätten att använda ”SUF” i sitt namn, är dess medlemmar skyldiga att följa SUFs stadgar, beslut fattade av SUFs styrelse och av årsmöte. Lokalföreningen får ej agera i SUFs namn.

§ 3. Struktur och organisation

Lokalföreningen förenar i sig två huvudfunktioner: en föreningsfunktion för uppfinnare och enskilda personer samt en ideell funktion som erbjuder medlemskap för organisationer och företag, och som på ideell bas vill främja uppfinnandets utveckling och nyttiggörande. Lokalföreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelse.

§ 4. Medlemskap och avgifter

Medlem i lokalföreningen är, efter anmälan och erlagd avgift: - individuell medlem (uppfinnare, hedersmedlem och enskild person). Till medlem i Lokalföreningen kan, efter styrelsens beslut också väljas organisation eller företag, som vill verka för uppfinnandet, uppfinnarna, övrig innovativ verksamhet och dess nyttiggörande. Avgiften för individuell medlem utgår med av föreningsstämman fastställt årligt belopp. Styrelsen kan besluta om nedsättning av årsavgiften. Avgiften för organisation och företag fastställes av styrelsen och skall vara en multipel av avgift för individuell medlem. Varje medlem äger en röst.

§ 5. Medlems rättigheter och skyldigheter

Varje medlem, har efter att årsavgift inbetalts, inflytande på föreningen enligt dessa stadgar. Varje medlem är skyldig att respektera stadgarna. Illojal medlem kan uteslutas av styrelsen.

§ 6. Föreningsstämma

Föreningsstämman är lokalföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året senast den 31 mars. Lokalföreningens styrelse delger medlemmarna kallelse till årsmötet, senast en vecka före föreningsstämman. Medlem som senast den 1 mars betalat sin årsavgift för innevarande år och är närvarande vid ordinarie föreningsstämma har en röst. För extra föreningsstämma gäller att årsavgiften är betald senast en månad före mötet. Organisation eller företag kan på föreningsstämma företrädas av en namngiven person med skriftlig fullmakt. Sådan person får endast utöva rösträtt för högst en fullmakt. Någon annan röstning genom fullmakt får inte förekomma. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: - fastställande av röstlängd - mötets behöriga utlysande - val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman) - tidsplanering och föredragningslista - verksamhetsrapport - styrelsens verksamhetsberättelse - fastställelse av resultat och balansräkning - beslut om disposition av årets resultat - revisorernas berättelse - ansvarsfrihet - val av ordförande - val av föreningens styrelse - val av föreningens revisorer - val av ledamöter i valberedning (2-5 personer) - årsavgift - motioner - program och budget - övriga frågor som anmälts av styrelsen Endast frågor som angivits i kallelsen får slutgiltigt avgöras av föreningsstämman. Föreningsstämman är beslutsmässigt då minst två tredjedelar av medlemmarna på fastställd röstlängd är närvarande. Vid lika röstetal gäller det beslut som ordföranden biträder utom vid val, där lotten avgör. Styrelsen äger rätt att kalla till extra föreningsstämma.

§ 7. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedning är individuell medlem som erlagt årsavgift.

§ 8. Styrelse

Styrelsen, med säte i Helsingborg består av ordförande samt ytterligare minst fyra (4) ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare. Mellan föreningsstämmorna är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. För avgörande av frågor inom styrelsen skall majoritetsbeslut gälla. Styrelsen är beslutsför när minst tre (3) röstberättigade ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar om föredragande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre styrelseledamöter begär det.

§ 9. Firmateckning

Lokalföreningens firma tecknas av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter var för sig.

§ 10. Räkenskaper och revision

Lokalföreningens räkenskapsår är kalenderår. Lokalföreningens föreningsstämma väljer en revisor och revisorssuppleant. Revisorn har att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

§ 11. Motioner

Alla röstberättigade medlemmar äger rätt att genom motioner utöva inflytande på föreningens verksamhet. Motion skall, för att behandlas på nästkommande föreningsstämma, vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. För beredning av inlämnade motioner ansvarar styrelsen.

§ 12. Upplösning

Upplösning av lokalförening kan ske efter beslut härom med 3/4 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie föreningsstämma och med minst 30 dagars mellanrum och vid vilka minst 10 % av lokalföreningens medlemmar, även genom fullmakt, är företrädda. Justerade protokoll skall tillsändas SUFs styrelse, om lokalföreningen medgivits rätten att ha ”SUF” i sitt namn. Kallelse till mötet för behandling av lokalföreningens upplösning skall, med tydligt angivande av ändamålet, utsändas senast 14 dagar före sådant möte till varje medlem, vars adress är känd av styrelsen. Upplöses lokalföreningen skall dess tillgångar överlämnas till t ex Olle Siwerssons minnesfond, som har till uppgift att stimulera unga uppfinnare.

§ 13. Ändring av stadgar

Ändringar av dessa stadgar kan ske efter beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie föreningsstämma, dock att ändring av § 12, gällande lokalföreningen upplösning, inte är tillåten, utan lokalföreningens upplösning skall följa den i § 12 angivna proceduren.

§ 14. Hedersmedlem

Lokalföreningens föreningsstämma kan på förslag av lokalföreningens styrelse utse särskilt förtjänt person, som främjat uppfinnandet, till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som individuell medlem.​